มาที่นี่ ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ภาษาไทย
จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน   INTERNET   ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ
http://i.am/thaidoc    หรือ     http://hey.to/yimyam


จะอยู่อย่างไรในวัยสูงอายุ


ลุงสุดอายุ 68 ปี มีอาชีพทำสวน ทำไร่ ลุงสุดอาศัยอยู่กับลูกสาว ทั้ง 2 อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ ด้วยกัน ชีวิตประจำวันในบ้านของลุงสุด ก็มีลูกสาวคนเดียวอยู่เป็นเพื่อนพึ่งพาอาศัย ทั้งการหุงหาอาหารให้กิน ดูแลยามเจ็บป่วย

ต่อมา ลูกสาวลุงสุดประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตลงอย่างกระทันหัน ทำให้ลุงสุดต้องอยู่โดดเดี่ยวคนเดียว ชีวิตในระยะแรกๆ ของลุงสุดช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้า ลุงสุดต้องใช้เวลาในการทำใจกับการจากไป อย่างไม่มีวันกลับของลูกสาว โดยการหมั่นไปวัด ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ซึ่งทำให้ลุงสุดรู้ซึ้ง ถึงความจริงของชีวิต จนสามารถทำใจได้เร็วขึ้น ยามว่างในแต่ละวันลุงสุดจะใช้เวลาไปกับ การพูดคุยกับเพื่อนๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกัน และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน

ความสามารถในการปรับตัวของลุงสุด ทำให้ลุงสุดมีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่โดยพึ่งพาอาศัยตนเอง ได้เป็นอย่างดี ลุงสุดจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันอย่างมีคุณค่า และมีความสุขในที่สุด


  ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงร่างกาย ไปในทางที่เสื่อมถอยลง สิ่งที่สามารถทำได้ด้วยตนเองก็อาจต้องอาศัยไหว้วานให้ผู้อื่นช่วยทำให้  การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ

ผู้สูงอายุที่พบกับความสูญเสียจากบุคคลอันเป็นที่รักต้องตายจากหรือแยกย้ายไปอยู่ที่อื่น ต้องออกจากงานที่ทำอันเคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ต้องทำ ทำให้ขาดเพื่อนขาดความผูกพัน ที่เคยมีต่อสังคม และขาดรายได้ประจำ  การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม

ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งหรือต้องแบกรับภาระในครอบครัวมากขึ้น ต้องพบกับบทบาทใหม่จากเดิม ที่เคยมีบทบาทเป็นผู้นำและผู้แนะแนวทาง กลายเป็นคนเลี้ยงเด็ก เคยเป็นหัวหน้าครอบครัว ก็ต้องกลายมาเป็นผู้พึ่งพิงอาศัย ไม่ได้รับการเคารพรับถือจากผู้เยาว์ เนื่องจากค่านิยมที่ยึดถือ อิสรภาพส่วนบุคคลและคิดว่าผู้สูงอายุเป็นที่คนไม่ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยขึ้น  ผู้สูงอายุกับสุขภาพจิต

ผู้สูงอายุที่สามารถปรับตัวปรับใจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ได้ ย่อมสามารถดำเนินชีวิตในบั้นปลายของตนได้อย่างมีความสุข ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงควรให้ความสนใจ กับเรื่องสุขภาพจิตของตนเองให้มากขึ้น เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขกายสุขใจและดำรงตน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานได้อีกนานเท่านาน  ชมรมผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุ เป็นการรวมตัวกันเองของผู้สูงอายุเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ปัจจุบัน มีชมรมผู้สูงอายุจำนวน 3,487 ชมรม มากกว่า 70% จัดตั้งโดยการชักชวน และสนับสนุนโดยข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและกรมประชาสงเคราะห์ 1,042 ชมรม (ร้อยละ 30) ยังดำเนินการเป็นกิจลักษณะ อีกร้อยละ 70 ชมรมผู้สูงอายุยังไม่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินงาน

แกนนำชมรมผู้สูงอายุ จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ชมรมผู้สูงอายุ ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุจะมีโอกาส
 • พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสมัยวัยเดียวกัน
 • มีความรู้สึกเข้าใจกันและเห็นใจกัน
 • สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำประโยชน์บางประการร่วมกัน
 • ไม่รู้สึกว้าเหว่หรือถูกทอดทิ้ง
 • เป็นการพัฒนาตนเอง
 • ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 • เป็นที่ปรึกษา ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมแก่ลูกหลายและคนรุ่นหลัง
 • ตระหนักในคุณค่าของตนเอง
 • เกิดความภาคภูมิใจ
 • มีสุขภาพจิตดี


  แนวทางการดำเนินกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ

1. การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
1.1 การเยี่ยมสมาชิกชมรมเวลาเจ็บป่วย ทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน
1.2 ควรมีการกำหนดความสม่ำเสมอในการเยี่ยมผู้สูงอายุตามความเหมาะสม เพราะผู้สูงอายุต้องการเพื่อนและกลัวถูกทอดทิ้ง
2. การประสานงาน
ขอความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในชุมชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และให้โอกาสผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถและตระหนักในคุณค่าของตนเอง

2.1 วัด/ศาสนสถานในชุมชน
 • พระสงฆ์
 • โต๊ะอิหม่าม
2.2 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
 • อาสาสมัครสาธารณสุข
2.3 สถานีอนามัย
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2.4 โรงเรียน
 • ครู อาจารย์
2.5 หมู่บ้าน
 • กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2.6 อื่นๆ เช่น องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัคร สมาคม มูลนิธิ
3. กิจกรรมรื่นเริง
3.1 ร่วมจัดกิจกรรมประเพณี ศาสนา
3.2 จัดกิจกรรมเองโดยมีผู้อื่น (ลูก หลาน เพื่อนบ้าน ญาติ)
4. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
4.1 กิจกรรมทางศาสนา เช่น เป็นประธาน หรือผู้นำในพิธี
4.2 กิจกรรมตามประเพณี
4.3 อื่นๆ เช่น กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น ทำความสะอาด ทำถนน ฯลฯ โดยผู้สูงอายุอยู่ในฐานะผู้ให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะ


(update 17 กรกฎาคม 2001)
[ที่มา..หนังสือ นิตยสารใกล้หมอ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2544]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600