ภาพตัวอย่างนิตยสาร นิตยสาร ใกล้หมอ
นิตยสารรายเดือนเพื่อสุขภาพสำหรับครอบครัวทุกระดับ
เหมาะสำหรับมีไว้ประจำบ้าน
ISBN 0125 - 1511
เจ้าของ : บริษัทเฮลท์ธี ไลฟ์ สไตล์ จำกัด
สำนักงานนิตยสารใกล้หมอ : บริษัทเฮลท์ธี ไลฟ์ สไตล์ จำกัด
อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 658 - 6061 FAX ต่อ5
website : http://www.ipersonalmd.com

อัตราค่าสมาชิก 480 บาทต่อปี (12ฉบับ)
สมาชิก 2 ปี ราคา 910 บาท (24 ฉบับ)

หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป