ผู้หญิงกับเซ็กซ์
(WOMAN & SEX)

โดย อรอนงค์ อินทรจิตร และ
นรินทร์ กรินชัย
ISBN 974-86418-9-9
กรกฎาคม 2541
พิมพ์โดย ปกเกล้าการพิมพ์
ราคา 70 บาท